Kasvatus

Kuvassa landseerpentu luovutusikäisenä. Kuva: Antti Ikonen

Tässä jo vähän varttuneempi lansu. Kuva: Anna Nygård

Kun haet Suomen Landseeryhdistyksen puoltoa kennelnimianomukseen, ole hyvä ja täytä myös lomake "Liite kennelnimianomukseen".

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta ohjaa, tukee ja antaa neuvoja landseerin kasvatusta suunnittelevalle tai jo kokeneellekin konkarille tarvittaessa.

Suomen Landseeryhdistyksen jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisena toimikuntana. Jalostustoimikunnan työskentelyä ohjaavat Suomen Kennelliiton asettamat ohjeistukset rotujärjestöjen jalostustoimikunnille sekä Kennelliiton jalostusstrategia. Jalostustoimikunnan tehtävänä on ohjata landseerien jalostusta ja auttaa jalostusvalinnoissa sekä seurata rodun terveyden kehitystä. Tarkoitustaan jalostustoimikunta toteuttaa muun muassa antamalla jalostusneuvontaa kaikille kasvattajille ja harrastajille, tiedottamalla Kennelliiton yhdistystä koskevista asioista, vastaamalla Kennelliiton kyselyihin, järjestämällä jalostustarkastuksia sekä tuomarikoulutusta, ylläpitämällä rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA), ylläpitämällä yhdistyksen pentuvälitystoimintaa sekä keräämällä tietoa landseerien terveydestä.

Rodun terveyden seurannan kannalta jalostustoimikunnan on tärkeää saada landseerin omistajilta tietoa koirien kokonaisvaltaisesta eliniän aikaisesta terveydestä sekä lisäksi koiran menehdyttyä tietoa eliniästä ja kuolinsyystä. Näitä tietoja voi helposti antaa täyttämällä oheiset lomakkeet:

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on tietopaketti rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet ja myös rodun harrastaja tai koiran hankintaa suunnitteleva saa siitä paljon hyödyllistä tietoa.

Landseerien JTO 2022 - 2026

Landseerien luonneprofiili pdf-tiedostona

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA)

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli PEVISA on yksi työkalu jalostuksen tavoiteohjelman toteuttamiseksi. PEVISA:lla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset viat ja sairaudet saadaan hallintaan eivätkä ne pääse runsastumaan. PEVISA-ohjelmassa pentujen vanhemmilta vaaditaan rotujärjestön määrittämät terveystutkimukset ennen astutusta. Rotujärjestön yleiskokous päättää ohjelmaan kuulumisesta sekä sen sisällöstä.

1.1.2022 alkaen landseerien PEVISA-ohjelma sisältää seuraavat rekisteröinnin ehdot: Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvot ovat lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Alin kuvausikä on 18 kk.

Jalostustiedustelu

Nartun jalostuskäyttöä suunniteltaessa jalostustoimikunnalta voi hakea suosituksia käytettävistä uroksista. Jalostustiedustelu on lähetettävä vähintään 1 kk ennen arvioitua astutusajankohtaa. Tiedustelun vastaus on voimassa yhden vuoden ajan, joten on suositeltavaa tehdä tiedustelu varmasti hyvissä ajoin (viime hetkellä tulleita tiedusteluja ei käsitellä).

Jalostusohjesääntö (JOS)

Pentueen REKISTERÖINNIN EHDOT ovat:

 1. Landseerien rotukohtainen PEVISA-ohjelma: Lonkkaniveldysplasian raja-arvo C, kyynärniveldysplasian raja-arvo 1. Alin kuvausikä on 18 kk.
 2. Kennelliiton yleiset kaikkia koirarotuja koskevat ehdot.

Landseeryhdistyksen jalostustoimikunta on edellä mainittujen lisäksi asettanut vähimmäisvaatimuksia ja suosituksia, joista poikkeaminen kasvattajan päätöksellä ei kuitenkaan ole este pentueen rekisteröinnille.

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET jalostukseen käytettäville landseereille ovat:
 1. Sairasta tai sairauden vuoksi kirurgisesti operoitua koiraa ei saa käyttää jalostukseen
 2. Nartun ikä vähintään 24 kk ja korkeintaan 7 vuotta
 3. Uroksen ikä vähintään 24 kk
 4. Lonkkaniveldysplasia; Mikäli käytetään C-lonkkaista koiraa, on sen partnerin oltava A- tai B-lonkkainen
 5. Kyynärniveldysplasia; Mikäli käytetään 1-kyynäräistä koiraa, on sen partnerin oltava 0-kyynäräinen
 6. Koira on palkittu näyttelyssä vähintään kahdella laatuarvostelun arvosanalla erittäin hyvä (EH) kahdelta eri ulkomuototuomarilta. Vähintään toinen arvosteluista on saatu yli 24 kk iässä. Vaihtoehtoisesti ulkomuodon jalostustarkastuksesta yleisarvosana EH
 7. Koiralla saa olla enintään 30 jälkeläistä elinaikanaan Suomessa
 8. Yhdistelmän sukusiitosaste saa olla enintään 5 % viidellä sukupolvella laskettuna
 9. Koiralla tulee olla arvio sen luonteesta. Arvioksi käy vesipelastuskoe, luonnetesti, MH-kuvaus, BH-koe, Kennelliiton Kaverikoira-testi, käyttäytymisen tai ulkomuodon jalostustarkastus tai näyttelyarvostelulomakkeessa oleva koiran käyttäytymisen kuvaus vähintään kahdelta ulkomuototuomarilta.
 10. Mikäli koiran status DM-sairauden, MD-sairauden tai CTP-sairauden osalta on tiedossa, niin DM/DM-koiria, MD/MD-koiria tai CTP/CTP-koiria ei tule käyttää jalostukseen.
 11. Mikäli koiran status DM-sairauden, MD-sairauden tai CTP-sairauden osalta on tiedossa, niin DM/N-koira, MD/N-koira tai CTP/N-koira voidaan yhdistää saman sairauden osalta vain N/N-koiran kanssa.
 12. Mikäli koiran status DM-sairauden, MD-sairauden tai CTP-sairauden osilta ei ole tiedossa, tulee sen partnerin olla kyseisen sairauden suhteen statukseltaan N/N.
 13. Mikäli koiran selkätutkimustulos on tiedossa, niin SP3-tuloksen, LTV3-4 -tuloksen tai VA2-3 -tuloksen saanutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. SP1-2, LTV1-2 tai VA1-tuloksen saanut koira voidaan yhdistää saman sairauden osalta vain SP0- tai LTV0- tai VA0-tuloksen saaneen koiran kanssa.

Yllä mainittujen vähimmäisvaatimusten täyttyessä yhdistelmä on Landseeryhdistyksen jalostustoimikunnan hyväksymä.
Vähimmäisvaatimusten lisäksi SUOSITELLAAN:
 • DNA-testien osalta suositellaan, että kaikkien jalostukseen käytettävien koirien DM-status, MD-status ja CTP-status on tiedossa joko geenitestaamalla koira itse tai sen vanhempien testitulosten perusteella (jotka tarvittaessa osoitettava jalostustoimikunnalle).
 • Koiran selkäkuvaus suositellaan tehtäväksi (24 – 48 kuukauden ikäiselle koiralle) sisältäen lausunnot SP, LTV, VA.
 • Yhdistelmää, josta on syntynyt epilepsiaa sairastava yksilö, ei tule uusia. Epilepsiaa sairastavan koiran vanhempia, sisaruksia tai jälkeläisiä ei tule käyttää jalostukseen.
 • Purentavirheistä koiraa ei suositella käytettävän jalostukseen. Hammaspuutosten tai muiden leukojen/hampaiden anatomisten virheiden osalta (esim. vino tai kapea alaleuka, pienet hampaat) suositellaan valittavaksi partneri, jolla sama virhe ei toistu.
Jalostustoimikunta noudattaa Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjetta ja jalostusstrategiaa sekä landseereille laadittua jalostuksen tavoiteohjelmaa.

Termistön selitteet

DM-sairaus = degeneratiivinen myelopatia eli selkärankarappeuma
MD-sairaus = muscular dystrophy eli lihasrappeuma
CTP-sairaus = canine thrombopathia eli verenvuototauti
DM/DM-koira = degeneratiiviseen myelopatiaan sairastumisaltis koira
DM/N-koira = degeneratiivisen myelopatian sairausgeeniä perimässään kantava koira, joka on ilmiasultaan terve
MD/MD-koira = lihasrappeumasairas koira, menehtyminen varmaa
MD/N-koira = lihasrappeuman sairausgeeniä perimässään kantava koira, joka on ilmiasultaan terve
CTP/CTP-koira = verenvuototautisairas koira, menehtyminen todennäköistä
CTP/N-koira = verenvuototaudin sairausgeeniä perimässään kantava koira, joka on ilmiasultaan terve
N/N-koira = koira, joka on perimältään normaali, DNA ei sisällä sairausgeeniä
SP = selän spondyloosi
LTV = välimuotoinen lanne-ristinikama
VA = selkärangan nikamien epämuotoisuus