Yhdistyksen säännöt

Suomen Landseeryhdistys Ry:n säännöt (hyväksytty yhdistysrekisterissä 9.6.2016)

1§ Nimi ja kotipaikka: Yhdistyksen nimi on Suomen Landseeryhdistys Ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu: Yhdistyksen tarkoituksena on edistää landseerrotuisten koirien kasvatusta ja jalostusta sekä vaalia rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta tukevia vesityöskentelyominaisuuksia Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii antamaan opastusta ja neuvoja jäsenilleen ja rodusta kiinnostuneille järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, järjestämällä ko. rodun erikoisnäyttelyitä ja katselmuksia, vesipelastuskoulutusta ja -kokeita sekä harjoittamalla tarkoituksenmukaista julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet: Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet ovat joko varsinaisia, perhe- tai kunniajäseniä. Perhejäsenellä tarkoitetaan varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvaa henkilöä. Perhejäsenille ei lähetetä jäsenlehteä. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoituksen hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen: Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen
1. jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
2. jos jäsen on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toimiessaan menetellyt yhdistystä tai sen mainetta vahingoittaen,
3. jos jäsen on syyllistynyt eläinsuojelurikkomukseen tai –rikokseen taikka toimintaan, josta on seurannut Suomen Kennelliitto Ry:n kurinpitolautakunnan asettama rangaistus tai
4. jos jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut: Varsinaisen ja perhejäsenen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Jäsen- sekä liittymismaksut on suoritettava helmikuun loppuun mennessä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Halvemman ensimmäisen vuoden jäsenmaksun päättää syyskokous niille jäsenille, joiden osalta jäsenen omistaman pennun kasvattaja maksaa kerralla koko kasvattamansa pentueen omistajien jäsenmaksut.

6§ Hallitus: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan ja varsinaiset jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että kolme (3) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sittemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia. Vesipelastus- ja jalostustoimikuntiin valittujen jäsenten erovuoroisuus kuten hallituksen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voidaan kutsua koolle puhelimitse. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus: Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset: Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa, hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, perhejäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni, jota hän voi käyttää läsnä olevana. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta joko kirjallisesti kullekin jäsenelle tai jäsenlehden ilmoituksella tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla.

11§ Varsinaiset kokoukset:

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tämä tarkoittaa, että kevätkokousasiat on ilmoitettava viimeistään 1.2. ja syyskokousasiat on ilmoitettava viimeistään 1.8.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen: Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§ Yhdistyslaki: Muutoin noudatettakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.